X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

مصاحبه ای خواندنی با مگنوس یکی از 3 سنگنورد برتر حال حاظر دنیا

1390,12,28 ساعت 10:03 ب.ظ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﻲ ﺳﻨﮕﻨﻮردان ﺑﺰرگ
ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﮕﻨﻮس ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﻌﻮد از دﺷﻮارﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎس ﺳﻨﮕﻨﻮردی دﻧﻴﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﺟﺎﻳﮕﺎه او
در ﺳﻪ ﻣﻜﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻨﮕﻨﻮردی ، ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮدرﺟﻪ b9 و اراﺋﻪ وﻳﺪﻳﻮﻫﺎی ﻓﺮاوان از ﻧﺤﻮه ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده او
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺟﻪ YouTube ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺑﻴﻨﻨﺪه را ﺑﺨﻮد ﺟﺬب ﻛﻨﺪ .  
ﭼﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮای ﺳﻨﮕﻨﻮردی ﺷﻤﺎ ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ ﺑﻮده ؟ آﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﻨﻴﺪ؟   
ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻤﺮﻳﻦ و آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﻢ و از ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﺮدن روش ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺧﻮد و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن ﻫﺮاﺳﻲ ﻧﺪارﻳﻢ ، ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت دوره ای
ﺑﺮای ﻣﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎری دارد ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻛﻼس ﺑﺎﻻی ﺳﻨﮕﻨﻮردی ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﺎل در ﻓﺮم اﻳﺪه آل ﺑﺴﺮ ﺑﺒﺮﻳﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ، در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را
اﻣﺘﺤﺎن ﻛﺮدم ، اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺮوژ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺮﻛﺖ و ﺑﺪ ﺷﺎﻧﺴﻲ را ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ زﻳﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﺳﻨﮕﻨﻮردی ﻫﺴﺘﻢ ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻳﻚ ﺳﻨﮕﻨﻮرد رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻳﻨﺴﺒﻮرگ اﺳﺖ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،
ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﺖ در اﺗﺮﻳﺶ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺗﺮﻳﺸﻲ ﻫﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻴﻮوﻟﻲ اﺳﺖ ،
ﺳﺎﻟﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ زﻳﺎدی ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی دﺷﻮار رﺷﺘﻪ اﺳﭙﺮت دارد ﻛﻪ ﻣﻦ درﻫﻴﭻ ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﺟﻬﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی ﻧﺪﻳﺪه ام ، ﻧﻤﻲ داﻧﻢ
ﭼﺮا در ﻧﺮوژ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ، ﺳﻔﺮ داﺋﻤﻲ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻨﺴﺒﻮرگ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺪه
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﺮف ﺗﺮدد ﻣﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺮا ﻣﺤﺮوم از ﻛﺸﻒ روﺷﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻋﺠﻴﺐ ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮدﻫﺎی اﺳﭙﺮت و دﺷﻮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
، ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻼﺗﻢ را ﻗﻮﻳﺘﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ در ﻃﻮل دوران ﺳﻨﮕﻨﻮردی ﺷﺪه اﺳﺖ ، ده روز ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﺨﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻢ و 10 روز ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و دو روز ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ در ﻃﻮل 10 روز ﺗﻤﺮﻳﻦ دﺷﻮار ﻫﺮ روز ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮم و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺷﺒﺎع ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻲ رﺳﻢ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ دوران ﺳﺨﺖ ﻣﻦ در ﺧﻼل روزﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮم
دﻟﺨﻮاﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﻢ.  
ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت دﺷﻮار ﻣﻦ :  
ﺻﺒﺢ : ﮔﺮم ﻛﺮدن ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﺪت 15 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دوﻳﺪن ﺳﺒﻚ و آﻫﺴﺘﻪ  
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ وزﻧﻪ : ﺳﻌﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻀﻠﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ، ده ﻧﻮع ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻫﺸﺖ ﺑﺎر و در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻢ و
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ (ﻣﺨﺎﻟﻒ) ﻫﻢ دارم ، در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت را ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻨﻮردی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را اﻧﺠﺎم
ﻣﻲ دﻫﻢ ، داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮم ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ.  
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ : 15 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮم ﻛﺮدن ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲ ﺷﻮم  
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻮﻟﺪر ﺑﻪ ﻣﺪت 15 دﻗﻴﻘﻪ (ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اوﻟﻮﻳﺖ دارد) ، 30 ﺣﺮﻛﺖ × 10 دوره (اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ) اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻴﻦ دوره ﻫﺎ
، ﻣﻌﺎدل زﻣﺎن ﺻﻌﻮد ، ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ دوره را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻫﻤﻄﻨﺎب ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺷﻤﺎ
ﺻﻌﻮد ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﻄﻨﺎب ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻴﺮه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﺎﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻤﺮد. ﻳﻚ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﺎده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ
ﺑﻮﻟﺪر و ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮ روی ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ و ﻧﻴﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻟﻴﺪ ، ﺻﻌﻮد از آﻧﭽﻴﺰی ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ آﻧﺮا ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ. 
 آﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻳﺎ ﻣﺸﺎوره ای ﻫﻢ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی در ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ اﺳﺖ ؟ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺻﻌﻮد؟   
ﭘﻴﺘﺮ ﺑﻮﺳﻤﺎ ﻣﺮﺑﻲ ﺳﻮﺋﺪی ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺗﻴﻢ ﻧﺮوژ را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺻﻌﻮد و ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ، ﺧﻴﻠﻲ زود
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺧﻮب را درﻳﺎﻓﺘﻢ ، ﻗﺒﻞ ، ﺣﻴﻦ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﺎﻣﻼ" ﺑﻪ ﻛﺎری ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻋﻼﺋﻤﻲ
را ﻛﻪ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ ، اﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺣﺘﻲ ﺧﻮدﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ آﻧﭽﻴﺰی را ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ
ﺳﺮﻳﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ، ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻜﻨﻴﺪ ، وﻗﺘﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ آﻧﺠﺎ را ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻴﺪ.  
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻗﺪرﺗﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺸﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﺪ ؟   
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت دوره ای ﻛﻠﻴﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ اﺳﺖ ، ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﻨﮕﻨﻮردان ﻳﻚ روال را ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﺎل ﺗﻜﺮار
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ، ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت روﺗﻴﻦ ﻋﺎدت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن آن
دﺷﻮار اﺳﺖ ، ﺗﻨﻮع ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ، ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻬﮕﺪاری ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد ﺷﻮک
وارد ﻛﻨﻴﺪ در ﻃﻮل دوره ، ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت وزﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻢ و ﺑﺮ وزن ﻋﻀﻼﺗﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ راﺣﺖ وزن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ،
ﻋﻀﻼﺗﻲ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻌﻮد ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻨﻮردی ﻣﺤﺾ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدم ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﻲ
ﻋﻀﻼﺗﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮده ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ام اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻢ ، ﺷﺨﺼﺎ" اﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻛﻤﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ ، ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺪﻳﺪه ام ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.  
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻤﺮﻳﻦ را ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ورزش ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﻗﺪرت ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟  
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ (اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﺎ) ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ آﻧﭽﻴﺰی را ﻛﻪ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﻳﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ ، اﻛﺜﺮ ﺳﻨﮕﻨﻮردان از ﺳﻨﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻛﺎر
ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻧﻴﺮوی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ، ﻣﺪت اﻳﺪه آل ﺻﺮف ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ در
اﻳﻨﺴﺒﻮرگ ﻗﺒﻞ از ﻳﻚ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ، ﺗﻤﺮﻳﻦ در ﺻﺨﺮه ﻫﺎی اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ
ﻣﺴﻴﺮ را ﺑﺼﻮرت آﻧﺴﺎﻳﺖ ﺻﻌﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻳﻚ ﻣﺎه ﺗﻤﺮﻳﻦ در Rodellar ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮد را ﻗﻮی اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻢ .  
ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺧﺎﺻﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮای ﻋﻀﻼت اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﺪ در ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺎت ﺳﻨﮕﻨﻮردی اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ دﻫﻴﺪ ، ﭼﺮا ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ دﻫﻴﺪ؟  
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﺘﻨﺎوب از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ زﻳﺮا از آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺮ روزه ﺑﺎ اﺳﻠﻴﻨﮓ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
ﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ را ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺻﻌﻮد اﺳﺘﻔﺎده ای از آﻧﻬﺎ ﻧﺪارم ﭘﺮورش ﻣﻲ دﻫﻢ و اﻳﻨﻜﺎر را وﻗﺘﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻳﺘﺮ ﺷﺪن ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺴﻴﺎر وﻳﮋه ای
ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻌﻮد از ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻴﺎز دارم اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻢ.  
ﭼﻪ روش ﻣﻮﺛﺮی را ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪ؟  
ﻗﺪرت اﻧﮕﺸﺘﺎن در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻴﺮه ﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻦ آن ﻛﺴﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻢ ، اﻣﺎ وﻗﺘﻲ از ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﻮﻟﺪر در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدم اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻗﺪرت اﻧﮕﺸﺘﻬﺎﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﺪرت
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻣﺎدرزادی اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی ﻗﻮی ﺑﺪﻧﻴﺎ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ" ﺳﻨﮕﻨﻮردان ﺳﺒﻚ ﺗﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻗﻮﻳﺘﺮی دارﻧﺪ ، ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻼش ﺧﺎﺻﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ ﻗﻮﻳﺘﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .  
ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ دﻳﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﭘﺮش و ﺑﻮﻟﺪر ﺑﺪون ﮔﻴﺮه ﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﻟﻄﻔﺎ" ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ و ﻓﻮاﺋﺪ اﻳﻦ
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت را در ﺳﻨﮕﻨﻮردی اﻋﻼم ﻛﻨﻴﺪ؟  
ﻣﻌﻤﻮﻻ" ﻓﻘﻂ 15 دﻗﻴﻘﻪ ﺻﺮف ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺗﻲ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﻮﻟﺪر ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ، در اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺧﻮب ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ام و از آﻧﻬﺎ ﻟﺬت
ﻣﻲ ﺑﺮم وﻳﺪﻳﻮﻫﺎی ﻣﻦ در YouTube ﻛﻤﻲ ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﺎرﻓﻴﻜﺲ ﻳﻚ اﻧﮕﺸﺘﻲ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺟﺬاب اﺳﺖ ﻳﻚ ﻓﺮد
ﻏﻴﺮ ﺳﻨﮕﻨﻮرد ﺳﺨﺘﻲ و ﻓﺮق ﺑﻴﻦ a8 و a9 را ﻧﻤﻲ داﻧﺪ اﻣﺎ دﻳﺪن ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻴﺠﺎن اﻧﮕﻴﺰ ﺑﺮای او ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ، ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﻪ
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ در ﺗﻌﺎدل ﺳﻨﮕﻨﻮردی ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻴﺐ دار اﺣﺴﺎس ﺳﺒﻜﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و اﮔﺮ
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت را در زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺑﺮای ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎل ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ.  
وﻳﺪﻳﻮﺋﻲ از ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻓﻴﻜﺲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎزو دﻳﺪم ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ رﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت را ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﺪ؟  
ﺑﺮای ﻳﻚ ﺳﻨﮕﻨﻮرد ﺑﺰرگ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزوﻫﺎﺋﻲ ﻗﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻗﻔﻞ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺑﺎزو ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت دﺷﻮار ﺷﺪه ام درﻳﺎﻓﺘﻪ ام ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺪرت ﺑﺎزوﻫﺎ اﺳﺖ ، ﺳﻨﮕﻨﻮردی ورزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻀﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن دارد ﻫﺮ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻳﺎ اﺑﺰاری ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.  اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺪاﻣﻢ را ﺑﻬﺘﺮ درک ﻛﻨﻢ ، ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻌﻮد ﻛﻤﺘﺮ در ﺑﺎره اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺪاﻣﻢ ﺟﻪ
ﻛﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ، ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ وار اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ روی ﻛﺎری ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
ﺗﻤﺮﻛﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ، ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻨﮕﻨﻮردان اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﮔﻴﺮه ﻫﺎ را ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط زود
ﻫﻨﮕﺎم آﻧﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﻌﺪادی دﻳﮕﺮ از آدرﻧﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت آﺷﻜﺎری اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
دﻫﻨﺪه ﺧﻮب و ﺑﺪ ، اﻳﻦ روش در دﻳﺪن و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻴﺮه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺗﻮان دور ﻛﺮدن اﺳﺘﺮس از ﺧﻮد و اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻄﻠﻖ از ﻋﻀﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت و درک ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺪن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
نوشته شده توسط نیما ابوکاظمی
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo